matixixin

马蹄细辛

马蹄细辛

别名:山牛蒡、水葫芦

性味:味,性

马蹄细辛的功效与作用

散寒,镇痛。

马蹄细辛选方

1、治恶寒头痛:马蹄细辛10g。煎水服。

2、治劳伤:马蹄细辛25g。泡酒服。

3、治关节痛:马蹄细辛15g,红牛膝20g,骨碎补25g。泡酒或煎水服。

马蹄细辛药用部位

为菊科植物心叶风毛菊的根。

相关中药

相关资讯

中药马蹄细辛怎么吃/服用-别名-性味归经

《全国中草药汇编》:马蹄细辛 拼音MǎTíXìXīn 来源薯蓣科马蹄细辛Dioscoreaf...