dibietaorenjian

地鳖桃仁煎

地鳖桃仁煎组成

地鳖桃仁煎的功效与作用及主治

狂犬咬伤。

地鳖桃仁煎用量用法

生军大黄。 前5味药混合用黄酒煎服。另吞龙胆草末1.5克,1日1次,连服3天。

地鳖桃仁煎方源

《家庭实用便方》